Paskyra

Bendrosios Sąlygos ir Nuostatos

Sveiki atvykę į „www.SmartPortal.lt“, interaktyvaus reklamos ir skelbimų Smart Portal tinklo, siūlančio paslaugų komplektą reklamuotojams ir bendruomenei, internetinį portalą.

ŠIOJE Smart Portal VERSLO PASLAUGŲ SUTARTYJE (kitaip „Sutartis“) išdėstytos taisyklės ir sąlygos, reglamentuojančios Jūsų prieigą ir naudojimąsi paslaugomis. TAI YRA SUTARTIS TARP JŪSŲ ATSTOVAUJAMO VERSLO AR ĮMONĖS ir UAB „Via Laurea“, įsikūrusios Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda (įm.k. 301602571), kuri atstovauja portalą www.SmartPortal.lt bei visus Smart Portal informacijos bei reklamos tinkle esančius stendus, infoterminalus, informacinius ar reklaminius ekranus, „kioskus“ ir pan. (toliau bendrai vadinamus tiesiog Smart Portal). Registruodamasis ar naudojantis Paslaugomis, Jūs (savo ar atstovaujamojo verslo vardu) SUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ, ĮSKAITANT PASLAUGŲ TEIKIMO, EKSPORTO BEI IMPORTO SĄLYGAS ir NUSTATYTASIAS POLITIKAS, kurios yra taikomos toje šalyje, kurioje Jūs registruojatės ar kurios paslaugomis pasirinkote naudotis arba kuriai ketinate teikti paslaugas.

Šioje sutartyje „Mes“, „Mus“ ir „Smart Portal“ reiškia SmartPortal.lt sistemą bei visą Smart Portal reklamos tinklą ir bet kokius jų Filialus ar atstovus, o „Jus“, „Jūs“ reiškia pareiškėją (jei registruojamasi individo vardu) arba verslą, kurį atstovauja pareiškėjas (jeigu registruojamasi įmonės ar bendrovės vardu) ir jo Filialus. Žodžiai, rašomi iš didžiosios raidės, turi reikšmes, kurios nurodytos šioje Sutartyje. Jeigu šios Sutarties sąlygose atsiranda neatitikimų, tai Nustatytosioms Politikoms teikiama pirmenybė prieš bet kokias galiojančias Bendrąsias Sąlygas ir Nuostatas bei Pagrindines Taisykles, o Bendrosioms Sąlygoms ir Nuostatoms bus teikiama pirmenybė prieš Pagrindines Taisykles.

Privatumas

Prašome peržiūrėti Mūsų Privatumo Politiką (dokumentas pavadinimu „Privatumo Politika“), kad susipažintumėte su Mūsų veiklos aspektais.

Registracija

Norėdami prisijungti prie Mūsų sistemos, turite užpildyti registracijos formą vienai ar daugiau paslaugų. Naudojimasis Paslaugomis galimas tik toms Šalims, kurios gali teisėtai sudaryti sutartis pagal taikytiną teisę (pavyzdžiui, nepilnamečiams Paslaugomis naudotis be suaugusiųjų priežiūros yra draudžiama). Registruodamiesi Jūs privalote pateikti mums savo (ar savo verslo) teisinį pavadinimą, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Mes bet kuriuo metu galime nutraukti kai kurias arba visas paslaugas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo.

Jūsų Paskyra

Jeigu naudojatės Smart Portal paslaugomis, tai esate atsakingi saugoti savo paskyros konfidencialumą, slaptažodį ir riboti kitų asmenų priėjimą prie Jūsų kompiuterio; Jūs taip pat sutinkate prisiimti atsakomybę už visus veiksmus, kurie vyksta naudojantis Jūsų paskyra arba slaptažodžiu. Jeigu jums yra mažiau nei 18, Jūs galite naudotis Smart Portal paslaugomis tik su tėvų arba globėjų priežiūra bei sutikimu. Smart Portal pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugą, sustabdyti paskyrų galiojimą, pašalinti ar redaguoti turinį arba atšaukti užsakymus savo nuožiūra.

Slaptažodžio Saugumo Užtikrinimas

Patartina, kad bet koks Jūsų iš Mūsų gautas slaptažodis būtų naudojamas tik prisijungimui prie Jūsų Paskyros (ar kitų Mūsų teikiamų Paslaugų ar Įrankių), o ne naudojimuisi Mūsų paslaugomis ar elektroniniu būdu patvirtinant ar peržiūrint Jūsų mokėjimus. Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio išlaikymą paslaptyje ir savo Paskyros apsaugojimą nuo pašalinių asmenų šiuo būdu. Jūs neturėtumėte atskleisti savo slaptažodžio jokiai Trečiajai Šaliai (išskyrus atvejus, kai Trečiajai Šaliai leidžiama naudotis Jūsų sąskaitomis pagal šią Sutartį) ir esate atsakingi už bet kokį veiksmą, kuris buvo atliktas naudojant Jūsų paskyrą ir slaptažodį. Jeigu manote, kad Jūsų slaptažodį galėjo sužinoti pašalinis asmuo, Jūs turėtumėte nedelsiant jį pasikeisti į naują. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų paskyra buvo nulaužta, turėtumėte nedelsiant pranešti apie tai Smart Portal Administracijai.

Elektroninis Bendravimas

Kai naudojatės bet kokia Smart Portal paslauga ar siunčiate mums laišką arba užklausą, Jūs su Mumis bendraujate elektroniniu būdu. Tad Jūs sutinkate, kad Mes turime teisę Jums siųsti elektronines žinutes. Mes bendrausime su Jumis elektroniniais laiškais ar kitomis elektroninėmis bendravimo priemonėmis. Jūs sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, skelbimai ir kiti elektroninio bendravimo būdai, kuriuos Jums suteikiame, atitinka bet kokį rašytinį juridinį reikalavimą.

Mes siųsime visus laiškus, įspėjimus, pranešimus apie atnaujinimus ar kitus pranešimus, kurie numatyti šios Sutarties sąlygose, Jūsų nurodytu el. pašto adresu, per Naudotojo Sąsają ar bet kokiu kitu būdu, numatytu Smart Portal Sąlygose. Mes taip pat galime susisiekti su Jumis elektroniniu būdu bei kitomis techninėmis priemonėmis, ir Jūs sutinkate neignoruoti tokio bendravimo, nepaisant jokių „el. pašto pasirinkčių“ (ar panašių nustatymų ar pasirinkčių) kurias Jūs galėjote pasirinkti Mūsų Smart Portal Svetainėse,  pritaikyti Mūsų siunčiamiems laiškams ar nustatyti kitomis priemonėmis. Jūs galite pasikeisti savo el. pašto adresus bei kitą tam tikrą informaciją savo Naudotojo paskyroje (jeigu naudojatės Reklamų Aukciono paslauga), ir Jūs užtikrinate, kad visa su Jumis susijusi informacija bus visada tiksli ir atnaujinama, jai pasikeitus. Bet kokius klausimus, iškilusius nesklandumus, pranešimus ar kitas užklausas Mums, susijusias su Smart Portal, Jūs turėtumėte siųsti Smart Portal (arba atsakingo Padalinio) Administracijai, naudodamiesi atitinkame puslapyje esančia užklausos forma, arba užpildydami užklausos formą, esančią SmartPortal.lt svetainės Kontaktų puslapyje.

Sąlygos ir Nutraukimas

Šios Sutarties terminas prasidės nuo Jūsų registracijos datos arba momento, kai pasinaudosite paslauga, — priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, ir Sutartis galios tol, kol bus nutraukta Mūsų arba Jūsų, kaip numatyta šioje Sutartyje. Mes galime nutraukti arba sustabdyti šią Sutartį ar bet kokią paslaugą bet kuriam laikotarpiui bet kuriuo metu, Jums nepranešus priežasties. Jūs galite nutraukti šią Sutartį arba atsisakyti bet kokios paslaugos ar naudojimosi svetainėje, bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties, nebūtinai įvardintos Smart Portal Sąlygose. Vienos paslaugos nutraukimas neįtakos kitų paslaugų (jos nebus nutraukiamos), nebent bus iš anksto numatyta arba aiškiai įvardinta kitaip. Bet kurios sąlygos, kurioms nėra nurodyto baigimosi termino, galioja toliau ir po sutarties nutraukimo.

Mokesčiai ir Mokesčių Politika

Jūs, o ne Mes, būsite atsakingi už savo mokesčių ataskaitų surinkimą, pateikimą ir tvarkymą bei tų mokesčių sumokėjimą (išskyrus tas sumas ar išlaidų pobūdžius, kuriuos Smart Portal apsiima ir sutinka mokėti ar kompensuoti). Pasirašydami šią Sutartį, Jūs pažymite, kad sutinkate su Mokesčių Politika ir jos laikysitės. Visoms įmokoms, kurias sumokate Smart Portal (išskyrus tas, kurios nėra aprašytos šioje sutartyje, pvz. už papildomas paslaugas), nėra taikomi jokie papildomi mokesčiai, nebent šioje Sutartyje būtų aprašyta kitaip, todėl Jūs būsite atsakingi už tų įmokų sumokėjimą.

Apmokėjimas už Paslaugas; Pardavimų Kvitai

Jūs esate atsakingi už visas Jūsų išlaidas, susijusias su šia Sutartimi. Sistemoje bus naudojami tik Jūsų naudotojo vardas ir el. paštas, kuriuos patvirtinsite. Likusi informacija nebus pateikiama trečiosioms šalims, tačiau Jūs atsakingi už tos informacijos užpildymą ir atnaujinimą, jai pasikeitus, kad būtų užtikrintas atliekamų operacijų sklandumas ir informacija visada išliktų teisinga. Jūs leidžiate Mums patikrinti informacijos tikslumą ir sutinkate, Mums paprašius, pateikti dokumentus, patvirtinančius Jūsų nurodytų duomenų tikrumą.

Išskyrus kitus numatytus atvejus, visos sumos, numatytos šioje Sutartyje, turi būti išreikštos ir rodomos eurais, ir visi mokėjimai, numatyti šioje Sutartyje, turi būti atliekami eurais. Jei mes rasime klaidingus arba besidubliuojančius sandorius, tada pasiliekame sau teisę gauti mokėjimą atskaičiuodami iš Jūsų būsimų mokėjimo pavedimų arba išieškoti reikiamus grąžinti pinigus iš Jūsų kitomis teisėtomis priemonėmis. Jei nustatysime, kad Jūsų veiksmai ar veikla GALI ĮTAKOTI pretenzijas, nepagrįstus ar dažnus grąžinimo prašymus, ginčus ar kitokią riziką, tada turime teisę sulaikyti apmokėjimus savo nuožiūra, kol baigsis visi susiję tyrimai. Jei nustatysime, kad Jūsų sąskaita buvo naudojama vertimuisi apgaulinga, melaginga arba neteisėta veikla, tuomet turime teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus savo nuožiūra.

Pinigų Grąžinimai ir Smart Portal Sąskaitos Galiojimas

Naudodamiesi Smart Portal Reklamjuosčių Aukciono Paslaugomis ir pildydami savo Smart Portal Sąskaitą, Jūs turite teisę prašyti neišnaudoto Smart Portal Sąskaitos likučio lėšų Grąžinimo, jeigu nebenorite naudotis Mūsų Paslaugomis. Smart Portal Sąskaitos likučio lėšų grąžinimui taikomas vienkartinis Lėšų Grąžinimo Paslaugos Administracinis mokestis, kurio dydis lygus 3Eur, ir jis automatiškai nuskaičiuojamas iš Smart Portal Sąskaitos likučio, atliekant Grąžinimą. Grąžinimo Paslauga įvykdoma per 15d.d. nuo Lėšų Grąžinimo prašymo pateikimo datos. Jeigu Jūsų sąskaitos likutis yra mažesnis arba lygus 3Eur, sąskaitos likučio lėšų Grąžinimo Paslauga pasinaudoti nėra galima.

Jeigu Jūs nustojate naudotis Smart Portal Reklamjuosčių Aukciono Paslaugomis ilgesnį laiką, o Jūsų Smart Portal Sąskaitoje dar yra likę lėšų, jos yra saugomos Smart Portal Sąskaitoje dar vienerius metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Smart Portal Reklamjuosčių Aukciono dalyvio Paskyros. Baigiantis tam laikotarpiui, Jums el. paštu išsiunčiamas priminimas apie galimybę pasinaudoti Smart Portal Sąskaitos likučio lėšų Grąžinimo Paslauga. Jeigu į šį priminimą nėra sureaguojama per 30 kalendorinių dienų, tada lėšų likutis panaikinamas iš neaktyvios Smart Portal Sąskaitos ir jo susigrąžinti nebėra galima.

Smart Portal Pirkimų-Pardavimų (Sandorių) Informacijos Naudojimas

Nei Jūs patys, nei Jūsų Filialai, tiek tiesiogiai tiek netiesiogiai negalite: (a) atskleisti bet kokią Smart Portal informaciją (išskyrus tą, kuri būtina Jums vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, jeigu Jūs užtikrinsite, kad visi gavėjai naudos informaciją tik tam tikslui ir paklus Jums taikomiems informacijos apribojimams); (b) naudoti bet kokią Smart Portal Sandorių Informaciją bet kokiems rinkodaros ar reklamavimo tikslams, ar bet kam kitam, kas pažeistų Mūsų ar Jūsų Privatumo Politikas arba Nustatytuosius Įstatymus; (c) menkinti  Mus, Mūsų Filialus, Mūsų ar Mūsų Filialų teikiamas paslaugas, produktus ar kitus Mūsų sistemos naudotojus ar kitus klientus; arba (d) siekti dėl bet kokios priežasties siųsti laiškus, žinutes ar kurti pokalbių grupes vadovaudamiesi vien tuo, kad gavėjas(-ai) yra Smart Portal naudotojas(-ai). Jūs turite teisę naudoti minėtuosius įrankius tik tuo atveju, jeigu numatytasis gavėjas yra sudaręs ar atlikęs su Jumis Pirkimo-Pardavimo sandorį, dėl kurio iškilo kokių nors klausimų, nesklandumų, būtinybė atlikti pakeitimus arba atšaukti Sandorį. Šios Sutarties nuostatos neuždraudžia Jums bet kokiu tikslu naudotis kita informacija, kurią gavote kitais būdais, nesiremdami Smart Portal Pirkimų-Pardavimų Informacijos skirsniu, net jeigu ta informacija yra identiška Smart Portal Pirkimų-Pardavimų Informacijai, su sąlyga, jeigu Jūs ja naudositės ne per Smart Portal paskyrą ar kitus su Smart Portal ar Mūsų Paslaugomis susijusius ar Smart Portal priklausančius kanalus.

Licencijos ir Priėjimas (Naudojimas)

Atsižvelgiant į Jūsų šių Naudojimo Sąlygų laikymąsi ir Jūsų taikytinų mokesčių mokėjimą, Smart Portal (arba mūsų turinio tiekėjai) suteikia Jums ribotą, neišimtinę, neperduodamą, nesublicencijuojamą licenciją naudotis nekomercinėmis Smart Portal paslaugomis.

Ši licencija neapima perpardavinėjimo arba komercinio Smart Portal paslaugų ar turinio naudojimo; informacijos surinkimo; Smart Portal paslaugų ar jos turinio perėmimo; paskyros informacijos kopijavimo ar parsisiuntimo kito Paslaugų naudotojo naudai; duomenų išgavimo robotų arba panašių įrankių, naudojamų informacijai surinkti ir platinti, pagalba. Visos teisės, kurios nėra Jums aiškiai suteiktos remiantis šiomis Naudojimosi Sąlygomis ar kitais Smart Portal pateiktais Sąlygų dokumentais, yra saugomos Smart Portal bei Mūsų turinio tiekėjų. Jokia Smart Portal paslauga negali būti kopijuojama, dubliuojama, dauginama, perparduodama, parduodama arba kitaip naudojama komerciniais tikslais be Smart Portal raštiško sutikimo. Jūs negalite kurti prekinio ženklo, logotipo ar kitokio elemento, naudodami jame bet kokius motyvus iš Smart Portal prekinio ženklo, logotipo ar kitos Smart Portal priklausančios, asmeninės ar autorinėmis teisėmis apsaugotos informacijos (įskaitant vaizdus, tekstą, puslapio išdėstymą arba formą) be Smart Portal sutikimo. Jūs negalite naudoti jokių Meta žymų arba kitokio "paslėpto teksto", kuriame būtų naudojamas Smart Portal pavadinimas, Prekinis Ženklas, internetinis adresas ar kita Smart Portal priklausanti informacija be raštiško Smart Portal sutikimo. Jūs negalite piktnaudžiauti Smart Portal paslaugomis. Jūs galite naudotis Smart Portal paslaugomis tik taip, kaip numato įstatymai bei Smart Portal Sąlygos. Nesilaikant įstatymų ar Sąlygų, visos Jums suteiktos Smart Portal licencijos, teisės ir paslaugos bus nutrauktos. Remiantis tuo pačiu Sutarties punktu, Jūs suteikiate mums nemokamą, neišskirtinę, neatšaukiamą ir neriboto laikotarpio teisę naudoti, demonstruoti, kopijuoti, keisti, platinti, pritaikyti ir kitaip naudoti Jūsų pateiktą medžiagą ir sublicencijuoti aukščiau išvardytas teises Mūsų Filialams ir Smart Portal operatoriams. Su sąlyga, kad mes nekeisime nė vieno Jūsų prekinio ženklo Jūsų pateiktos formos (išskyrus tuos atvejus, jeigu reikalingas prekės ženklo dydžio sumažinimas arba padidinimas, išlaikant esamas ženklo proporcijas, arba pagal Jūsų specialų prašymą, jeigu to negalite padaryti patys, naudodamiesi standartiniu Smart Portal pateiktu funkcionalumu). Toliau įvardijame, kad niekas šioje Sutartyje netrukdys nei sumažins Mūsų teisę naudoti Jūsų pateiktą medžiagą be Jūsų sutikimo, kiek toks naudojimas yra leidžiamas be licencijos iš Jūsų ar su Jumis susijusių įmonių pagal galiojančius teisės aktus (pavyzdžiui, sąžiningo naudojimo pagal Lietuvos Respublikos autorių teisės, naudojimas pagal prekių ženklų teisę, arba galiojančią licenciją iš trečiosios šalies).

Autorinės Teisės

Visas esamas arba per Smart Portal paslaugas prieinamas turinys (tekstas, grafika, logotipai, mygtukų piktogramos, vaizdai, garso įrašai, skaitmeniniai parsisiuntimai ir informacijos rinkiniai) yra Smart Portal (arba juos pateikusių pardavėjų ar reklamos talpintojų) nuosavybė ir apsaugoti Lietuvos bei tarptautinių autorinių teisių įstatymų. Visas bendras turinys, kuris yra prieinamas naudojantis Smart Portal paslaugomis, yra išskirtinai Smart Portal nuosavybė ir saugomas Lietuvos bei tarptautinių autorinių teisių įstatymų.

Autorinių Teisių Nusiskundimai

Smart Portal gerbia intelektualinę kitų nuosavybę. Jeigu Jūs turite įtarimų, kad Jūsų darbas buvo nukopijuotas būdais, kurie pažeidžia autorines teises, laikykitės procedūros darant pranešimą dėl autorinių teisių pažeidimo.

Prekiniai Ženklai

Grafika, logotipai, puslapių antraštės, mygtukų piktogramos, interaktyvių/informacinių stendų ar ekranų dizainas, stilius, programiniai kodai ir paslaugų pavadinimai, įtraukti į arba prieinami per bet kokias Smart Portal paslaugas, yra Prekiniai Ženklai arba Smart Portal prekinis įvaizdis ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Smart Portal Prekiniai Ženklai ir prekinis įvaizdis negali būti naudojami su bet kokia preke ar paslauga, kurios nėra susijusios su Smart Portal, jokiais būdais, galinčiais suklaidinti pirkėjus ar naudotojus arba bet kokiais būdais, kurie menkina ar diskredituoja Smart Portal. Visi kiti prekiniai ženklai, kurie nėra Smart Portal nuosavybė, tačiau yra naudojami Smart Portal Svetainėse, interaktyviuose/informaciniuose stenduose ar ekranuose ar kitose Smart Portal Paslaugose, priklauso jų savininkams.

Žalos atlyginimas

Jūs atleidžiate Mus nuo atsakomybės ir sutinkate nereikalauti žalos atlyginimo, ginti ir laikyti Mus bei Mūsų Filialus nekaltais bei nereikšti Mums, Mūsų Filialams, atstovams, vadovams, darbuotojams bei agentams pretenzijų dėl reklamuotos/skelbtos prekės/paslaugos praradimo, sugadinimo ar iškilusių nenumatytų atsiskaitymo išlaidų ar kitos ne nuo Mūsų priklausančios atsakomybės (įskaitant advokatų honorarus), kai nesklandumai iškyla dėl: (a) Jūsų faktinio ar tariamo pažeidimo bet kokių šios Sutarties įsipareigojimų; (b) bet kokio faktinio ar įtariamo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, sužalojimo, mirties ar patirtos turtinės žalos, susijusios su Jūsų pardavimu, padarytu kitais kanalais, kurie nepriklauso ir nėra pavaldūs Smart Portal, arba kita veikla; (c) bet kokio veiksmo ar neveikimo iš Jūsų personalo; arba (d) Jūsų mokesčių. Jūs protingai pasinaudosite patarimu, kad apginsite ar atlyginsite kiekvieną iškeltą Pretenziją. Jeigu mes nustatysime, kad kažkokia Pretenzija gali neigiamai įtakoti Mus, Mes galime patys imtis savo gynybos. Jūs negalite nesutikti su šio nuosprendžio įsigaliojimu arba iškelti bet kokią pretenziją be Mūsų išankstinio raštiško sutikimo (o jis negali būti sulaikytas be aiškios priežasties).

Atstovavimas

Jūs esate atstovas ir garantuojate mums, kad: (a) jei atstovaujate verslui, tai kad Jūs tinkamai organizuotas, teisėtai veikiantis pagal šalies, kurioje Jūsų verslas yra registruotas, įstatymus, ir kad Jūs registruojatės Paslaugai(-oms) tos šalies viduje; (b) Jūs atitinkate visus reikalavimus, pateiktus šioje Sutartyje, ir turite teises arba įgaliojimus, galimybes, licencijas ir leidimus šios Sutarties sudarymui bei, po to, savo Pareigų atlikimui. (c) bet kokia informacija, Jūsų arba Jūsų Filialų pateikta, arba prie kurios priskirtas leidimas prieiti Smart Portal ar Mūsų partneriams, yra visada teisinga, tiksli, atnaujinta (jei kažkas pasikeitė) ir išsami; (d) Jūs ir visi Jūsų subrangovai, atstovai ir tiekėjai laikysitės visų taikomų įstatymų savo veikloje, bei vykdysite savo Įsipareigojimus ir Teises pagal šią Sutartį.

Garantijos ir Atsakomybės Apribojimas

Mes nesame atsakingi (nei pagal sutartį, garantiją, civilinės teisės pažeidimą, įskaitant aplaidumą, atsakomybę už produktą ar kitą teoriją, nei dėl kitų priežasčių) Jums ar kitam asmeniui už patirtų išlaidų padengimą, nuostolio kompensavimą ar bet kurios investicijos, kurią padarėte Jūs ar Jūsų Filialai, pasirašydami šią Sutartį, atpirkimą, arba už bet kokį patirtą pelno, pajamų, verslo, duomenų netekimą, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius, kuriuos sukėlė ar kurie buvo susiję su šios Sutarties pasirašymu, net jeigu Mes buvome informuoti apie šių išlaidų ar nuostolių atsiradimo galimybę. Be to, Mūsų bendra atsakomybė, susijusi su šia Sutartimi, susitarimais ar apskaičiuotais mokėjimais, niekada neviršys pieš tai buvusio semestro bendros Jūsų mokėtos (ar turimos sumokėti, jeigu mokėjimų neatlikote) sumos už Smart Portal konkrečias paslaugas, kurios sukėlė ar yra susijusios su šiuo įvykiu.

Atsakomybės Apribojimas ir Pranešimai Spaudai

(a) Smart Portal Svetainės ir kitos paslaugos, įskaitant visą turinį, programinę įrangą, funkcijas, medžiagą ir turimą informaciją arba suteiktas kompleksines arba atskiras paslaugas, yra pateikiamos „kaip-yra“. Kaip paslaugų vartotojas, Jūs sutinkate naudoti Smart Portal svetaines ir kitas paslaugas ir funkcijas savo pačių rizika. Tiek, kiek leidžia įstatymai, Mes ir Mūsų Filialai atsisako: (I) bet kokių priekaištų priėmimo ar garantijų dėl šios Sutarties, paslaugų ar operacijų, numatytų šioje Sutartyje, įskaitant bet kokias numanomas garantijas dėl perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui arba neliečiamumo; (II) numanomų garantijų, kylančių iš sandorių, vykdymo stadijos ar naudojimo prekyboje; ir (III) bet kokio įsipareigojimo, atsakomybės, teisės, pretenzijos ar taisomų civilinės teisės pažeidimų, kylančių arba nekylančių iš Mūsų pačių aplaidumo. Mes negarantuojame, kad funkcijos, esančios Smart Portal Svetainėse ir kitose paslaugose patenkins Jūsų reikalavimus arba visada bus gautos laiku, saugiai, be pertrūkio ar klaidų, ir mes negalime būti atsakingi už bet kokius paslaugų sutrikimus, įskaitant, bet neapsiribojant, sistemos gedimais arba kitais trukdžiais, kurie gali turėti įtakos gavimui, apdorojimui, priėmimui, užbaigimui ar atsiskaitymui už bet kokius sandorius ar pavedimus.

(b) Kadangi Smart Portal nedalyvauja sandoriuose ir santykiuose tarp pirkėjų ir pardavėjų (kai pirkimas-pardavimas vyksta tarp skelbimą ar reklamjuostę įkėlusio asmens arba asmens, nusipirkusio reklamos paslaugą kitose Smart Portal funkcijose, ir asmens, susidomėjusio ta reklama) ar ​​kitų dalyvių, tad kilus ginčui tarp dviejų ar daugiau dalyvių, kiekvienas dalyvis atleidžia Smart Portal (bei Smart Portal atstovus ir darbuotojus) nuo bet kokios žalos atlyginimo (tiesioginės ar netiesioginės), ir pretenzijų, nesvarbu žinomų ar nežinomų, įtariamų ar neįtariamų, viešų ar viešai neskelbiamų, kylančių iš tokių ginčų arba kokiu nors būdu susijusių su jais. Kadangi Smart Portal nėra nei Jūsų, nei kito kliento Agentas (išskyrus kai kuriuos išskirtinius atvejus, kai yra pasirašoma atskira bendradarbiavimo sutartis), iškilus ginčui tarp šių dviejų Šalių, Smart Portal neveiks kaip bet kurios iš Šalių Agentas, tuos ginčus sprendžiant.

Ginčai ir Taikomi Įstatymai

Valstybiniai Įstatymai galios ir įtakos šią Sutartį, nepaisant pasirinkimo teises reglamentuojančių taisyklių ar Konvencijų dėl Tarptautinio Pirkimo-Pardavimo Sutarčių. Bet kokie ginčai ar kaltinimai, iškelti Smart Portal ar Smart Portal Filialams, susiję bet kokiu būdu su šia Sutartimi ar Jūsų naudojimusi Paslaugomis, bus išnagrinėti Reglamentuojančiuose Teismuose ir mes, abi Šalys, sutinkame, kad toks ginčas ar reikalavimas būtų sprendžiamas Klaipėdos miesto teisme.

Jūs negalite perleisti šios Sutarties, dėl įstatymų ar kokių kitų priežasčių, be Mūsų raštiško sutikimo. Atsižvelgiant į šį apribojimą, ši Sutartis yra surišta su bei turi tarnauti ją pasirašiusioms Šalims bei teisėtiems jos perėmėjams ar asmenims, kuriems ji buvo teisėtai perleista, o tos Šalys (bei teisėti jos perėmėjai ar asmenys, kuriems ji buvo teisėtai perleista) privalo šios Sutarties laikytis. Mes galime perduoti bet kurių Mūsų įsipareigojimų vykdymą arba bet kurias Mūsų teises, aprašytas šioje Sutartyje, vienam ar daugiau savo Filialų. Mūsų nesugebėjimas įpareigoti Jus vykdyti šios Sutarties nuostatų negali tapti Mūsų teise nevykdyti susijusios nuostatos ar bet kurios kitos šio susitarimo nuostatos atitinkamai. Kiekviena pusė sutinkame, kad bet koks ginčo sprendimo procesas bus vykdomas tik individualiai, o ne viešai. Taip pat, kiekviena pusė sutinka, kad tiek Jūs, tiek Mes galime pateikti ieškinį teismui dėl pažeidimų ar dėl intelektinės nuosavybės teisių piktnaudžiavimo.

Konfidencialumas

Kol naudojatės Mūsų paslaugomis, turite teisę gauti informaciją, susijusią su Mumis ar Mūsų Jums teikiamomis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, Smart Portal Pirkimų-Pardavimų Informaciją (jeigu , kuri nėra žinoma plačiajai visuomenei (t.y. „Konfidencialią Informaciją“). Jūs sutinkate, kad: (a) visa Konfidenciali Informacija išliks Smart Portal išimtinė nuosavybė; (b) Jūs naudosite Konfidencialią Informaciją tik tiek, kiek tai pagrįstai reikalinga Jūsų naudojimuisi Paslaugomis; (c) Jūs neatskleisite konfidencialios informacijos kokiam nors kitam asmeniui; ir (d) Jūs imsitės visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotumėte Konfidencialią Informaciją nuo atskleidimo ar bet kokio naudojimo, kuris nėra leistinas pagal šią Sutartį. Jūs negalite daryti jokio pranešimo spaudai ar viešo pareiškimo, susijusio su paslaugomis, arba naudoti Mūsų vardą, Prekinius Ženklus ar logotipus bet kokiu būdu (įskaitant reklaminę medžiagą) be Mūsų išankstinio rašytinio sutikimo, ar iškraipytai, pagražintai reprezentuoti Mūsų ir Jūsų santykį.

Pasiūlymai ir kita informacija

Jei Jūs ar kas nors iš Jūsų Filialų pasirenka teikti, paskelbti, iškelti ar atlikti realius pasiūlymus, komentarus, idėjas, patobulinimus ar kitokius atsiliepimus, grįžtamąjį ryšį ar paslaugas mums, susijusius su kokia nors Smart Portal paslauga ar svetaine (įskaitant visas tam naudotas technologijas ir įrankius), mes galėsime laisvai tuo naudotis, atskleisti, kopijuoti, keisti, licencijuoti, perduoti ar kitaip platinti, dalinti ir eksploatuoti aukščiau minėtą informaciją, technologiją ar įrankį bet kokiu būdu. Siekdami atitikti vyriausybės keliamus reikalavimus, apsaugoti savo sistemą ir jos naudotojus, mes turime teisę pasiekti ir atskleisti bet kokią informaciją, kurią nusprendžiame esant reikalinga, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojo kontaktine informacija, IP adresais ir srauto informacija, naudojimosi istorija bei įkeltu turiniu.

Nenumatytos Aplinkybės

Mes nesame atsakingi už bet kokį delsimą arba nesugebėjimą atlikti bet kurio iš Mūsų įsipareigojimo pagal šią Sutartį dėl priežasčių, įvykių ar kitų dalykų, nuo Mūsų visai nepriklausančių.

Šalių Santykiai

Atsižvelgiant į Paslaugų Teikimo-Gavimo Sutarties Sąlygas (net jeigu pasirinktoji Paslaugų gavimo šalis yra Lietuva), Jūs ir Mes esame nepriklausomi Sutarties dalyviai ir ši Sutartis nesukuria jokios partnerystės, bendros įmonės, agentūros, franšizės, pardavimų atstovavimo teisės ar darbo santykių tarp Mūsų ir Jūsų. Jūs neturite jokios kompetencijos sudaryti, priimti ar atlikti jokių pasiūlymų ar užsakymų Mūsų vardu ar vietoje Mūsų. Ši sutartis nesukuria išskirtinio ryšio tarp Jūsų ir Mūsų ir Jums nesuteikia išskirtinės teisės. Niekas, kas išreikšta, minima ar netiesiogiai turima omeny pagal šią Sutartį, nėra ir negali būti interpretuojama taip, kad duotų bet kokiam kitam asmeniui juridinę ar kitokią teisę pasiteisinti, apsiginti remiantis ar pasinaudoti šia Sutartimi, ar suteiktų teisę naudotis Paslaugomis, susijusiomis su šia Sutartimi. Ši Sutartis ir visos joje minimos galimybės, garantijos, susitarimai, sąlygos, teisės, leidimai ir nuostatos yra skirti tik Smart Portal, Jūsų ir kitų Smart Portal klientų naudai. Tarp Jūsų ir Mūsų, tiktai Jūs būsite atsakingi už visus įsipareigojimus, susijusius su Trečiųjų Šalių paslaugų, funkcijų ar teikiamų galimybių naudojimu, kurias pasirinkote naudoti savo pačių nuožiūra ir vardu. Tačiau tų paslaugų, funkcijų ar teikiamų galimybių naudojimas ar jų iškeliamos sąlygos negali prieštarauti ar pažeisti jokių šios Sutarties sąlygų. Jūs negalite iškelti jokio teiginio ar pareiškimo, savo ar ne savo naudai, kuris prieštarautų šiam skirsniui.

Aprašymas

Smart Portal stengiasi pateikti tik kuo tikslesnę informaciją. Vis dėlto, Smart Portal negarantuoja, kad produktų/paslaugų/Skelbimų aprašymai, Smart Portal tinkle pateiktų reklamjuosčių informacija ir kitas turinys, paskelbtas bet kurioje Smart Portal paslaugoje, yra tikslus, pilnas, patikimas, atnaujintas ir be klaidų.

Skelbimai, Reklamjuostės ir kitas turinys

Smart Portal naudotojai gali talpinti savo skelbimus, įkelti nuotraukas ir kitą turinį ar informaciją tol, kol tas turinys nėra nelegalus, nepadorus, siekiantis įbauginti, įžeisti ar pažeisti privatumą, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių bei nėra kitais būdais žeidžiantis ar nepageidaujamas trečiųjų šalių; neturi jokių programinės įrangos virusų, neskleidžia politinių pažiūrų, komercinės reklamos, kol tai nėra grandininiai laiškai, bandymai nulaužti ar kitaip sugadinti Smart Portal sistemos veikimą ar stilių, masiniai siuntimai ar kitokio pobūdžio „šlamštas“ ar „brukalas“. Jūs negalite naudotis melagingais elektroniniais pašto adresais, apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar įmone, skelbti ne savo telefono numerį ar kitais būdais klaidinti. Smart Portal pasilieka teisę (bet ne prievolę) šalinti ar redaguoti tokį turinį, tačiau nesiima atsakomybės reguliariai tikrinti skelbiamą turinį.

Jeigu Jūs skelbiate medžiagą ar pateikiate turinį, tai suteikiate Smart Portal neišskirtinę, nemokamą, neriboto laiko, neatšaukiamą ir pilnai sublicencijuotą teisę naudotis, dauginti, keisti, pritaikyti, viešinti, versti, kurti išvestinius produktus, platinti ir skelbti tokį turinį visame pasaulyje bet kokiomis masinio ryšio priemonėmis (nebent Mes nurodome kitaip). Jūs suteikiate Smart Portal ir Mūsų Padaliniams teisę naudotis vardu, kurį Jūs nurodote prie tokio turinio, jeigu būna toks poreikis. Jūs atstovaujate ir garantuojate, kad Jūs esate tų teisių savininkas ar kitaip kontroliuojate turinį, kurį skelbiate; kad turinys yra tikslus; kad turinio naudojimas nepažeidžia šių nuostatų ir nepažeis jokio asmens ar įmonės teisių ar privatumo; ir kad Jūs kompensuosite Smart Portal už visus nesklandumus ar skundus, kilusius dėl Jūsų pateikto turinio. Smart Portal turi teisę (bet ne prievolę) peržiūrėti ir redaguoti arba pašalinti ar atšaukti bet kokį veiksmą arba turinį. Smart Portal neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokio Jūsų ar trečios šalies paskelbto turinio. Patys Reklamuotojai prižiūri savo turinį. Susidūrę ar pastebėję kurį nors iš išvardintų atvejų, praneškite Mums, kad galėtume jį patikrinti. Smart Portal Svetainėje bei kitose paslaugose talpinamas turinys ar reklamos dažniausiai nėra susiję su Smart Portal paslaugomis ir jų nuorodos gali nukreipti į kitas parduotuves, nesusijusias bei nepriklausančias Smart Portal. Mes nesame atsakingi už jų tyrimą ar vertinimą ir negarantuojame šių įmonių/verslų ar individų teikiamų pasiūlymų tikslumo bei neatsakome už jų internetinių svetainių turinį. Smart Portal nesiima atsakomybės už šių trečiųjų šalių veiksmus, prekes ar turinį. Jūs patys asmeniškai turite atidžiai peržiūrėti jų privatumo politikas ir kitas naudojimosi sąlygas.

Pakeitimai (Svetainės Nuostatos, Modifikacijos ir kita)

Prašome peržiūrėti kitas mūsų nuostatas/taisykles, tokias kaip mūsų Privatumo Politika ir Pagrindinės Taisyklės, kurios yra paskelbtos SmartPortal.lt svetainėje. Šios nuostatos/taisyklės taip pat lemia/daro įtaką Jūsų Smart Portal Paslaugų naudojimui. Mes pasiliekame teisę atlikti pakeitimus Mūsų svetainėje, interaktyviuose/informaciniuose stenduose ar ekranuose ar kitose terpėse, priklausančiose arba susijusiose su Smart Portal tinklu, pakeisti bet kurias nuostatas/taisykles bet kuriuo metu. Jeigu bet kurios iš išvardytų sąlygų būtų palaikytos negaliojančiomis, neefektyviomis ar nenaudingomis dėl bet kokios priežasties, tokios priežastys bus atskiriamos kaip negaliojančios, tačiau neturės įtakos kitų likusių sąlygų veiksmingumui ir galiojimui.

Mes vieninteliai turime teisę savo nuožiūra nustatyti turinį, išvaizdą, dizainą, funkcionalumą ir visus kitus Paslaugų aspektus, įskaitant pertvarkymą, keitimą, pašalinimą arba prieigos prie bet kurios iš funkcijų apribojimą. Mes galime bet kuriuo metu pataisyti, papildyti ar iš dalies pakeisti bet kokias šioje Sutartyje paminėtas nuostatas ar sąlygas. Bet kokie pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo SmartPortal.lt svetainėje datos, ir Jūs patys esate atsakingi už susipažinimą su naujosiomis sąlygomis, taisyklėmis ar jų punktais. Įspėjamieji pranešimai apie Sąlygų pakeitimą bus publikuojami mažiausiai 30dienų. Reklamavimo Politikos bei Pagrindinių Taisyklių pakeitimai gali būti atliekami be jokio įspėjimo, todėl turėtumėte reguliariai pasitikrinti Sąlygas ir užtikrinti, kad prekės ar paslaugos, kurias Jūs siūlote, atitinka Sąlygose aprašytus reikalavimus ir nuostatas. JŪSŲ TĘSTINIS PASLAUGŲ NAUDOJIMASIS PO TO, KAI Smart Portal PASKELBĖ APIE ATLIKTUS PAKEITIMUS, BUS LAIKOMAS SUTIKIMU SU TAIS PAKEITIMAIS IR MODIFIKACIJOMIS.

Kita

Ši Sutartis yra susieta su Pagrindinėmis Taisyklėmis, Privatumo Politika ir Programų Politika, ir Jūs sutinkate su tomis sąlygomis, įskaitant tai, kad Smart Portal gali periodiškai jas paredaguoti ar papildyti. Jeigu kokia nors šios Sutarties nuostata yra laikoma neteisėta, negaliojančia arba dėl kokių nors kitų priežasčių netinkama, tada ta nuostata bus laikoma atskirta nuo Sutarties sąlygų ir neįtakos likusių sąlygų svarumo ir teisėtumo. Jeigu pasirinktoji šalis yra Lietuva, tai pageidautina, kad visos Sutarties sąlygos būtų surašytos lietuvių kalba ir abi Šalys vadovautųsi šios Sutarties lietuviškąja versija. Ši Sutartis yra nedalomas susitarimas tarp Šalių, atsižvelgiant į Paslaugas ir susijusias papildomas funkcijas ar paslaugas ir anuliuoja visus prieš tai padarytus ar vienalaikius rašytinius ar žodinius susitarimus ar supratimus.

Sutarties Apibrėžimai

Šioje Sutartyje naudojamų terminų reikšmės:

Filialai“ reiškia dukterinę įmonę ar bet kokią kitą įmonę, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai valdo, yra valdoma atitinkamo minimo subjekto ar yra bendrai valdoma.

Smart Portal Nuosavybė“ reiškia bet kurį tinklalapį arba interneto tašką, mobiliąsias programėles, paslaugas arba funkcijas, taip pat tas, kurios pateikiamos ne Smart Portal Svetainėse, interaktyviuose/informaciniuose stenduose ar ekranuose (bet jose galima rasti ar per jas yra valdomas, pateikiamas, kontroliuojamas, parduodamas ar reklamuojamas Smart Portal priklausantis Turinys).

Smart Portal Šalis“ reiškia Smart Portal administraciją, vadovus ar kitus ją atstovaujančius asmenis.

Smart Portal Svetainė” reiškia SmartPortal.lt svetainę ir kitą įrengą, transliuojančią jos turinį.

Smart Portal Sandorio Informacija“ reiškia užsakymo Informaciją ir kitus duomenis, reikalingus ir sukauptus Jūsų (įskaitant jūsų Filialus) arba Smart Portal (įskaitant Mūsų Filialus), atliekant užsakymą, sąskaitos likučio papildymą ar kitą veiklą, aprašytą šioje Sutartyje.

Turinys“ reiškia autorinėmis teisėmis apsaugotą informaciją, darbus, produktus ar kitokį (autorinėmis teisėmis apsaugotą) turinį.

Galiojantys Įstatymai“ reiškia vieną iš išvardintų: Lietuvos Respublikos įstatymus; Europos Sąjungos teisės aktus ir reglamentus.

Intelektinės Nuosavybės Teisė“ reiškia bet kokį patentą, autorines teises, prekinį ženklą, interneto srities (domeno) pavadinimą, moralinę teisę, komercinės paslapties teisę ar bet kokią kitą intelektinės nuosavybės teisę, atsirandančią pagal įstatymus ir visas pagalbines ir gretutines teises, įskaitant visas registracijos ir atnaujinimo teises ir priežastis ieškiniui dėl pažeidimo, pasisavinimo arba pažeidus bet ką, kas aprašyta aukščiau.

Įstatymai“ reiškia bet kokį įstatymą, potvarkį, taisyklę, reglamentą, tvarką, licenciją, leidimą, sprendimą, sprendimą ar kitą reikalavimą, galiojantį dabar arba įsigaliojantį ateityje, nustatytą bet kokios vyriausybinės institucijos ar kompetentingos jurisdikcijos.

Užsakymo Informacija“ reiškia, atitinkamai pagal Jūsų užsakytas Smart Portal paslaugas, užsakymo suvestinę ir pristatymo informaciją, kurią Mes Jums pateikiame.

Asmuo“ reiškia bet kokį asmenį, įmonę, partnerystę, akcinę bendrovę, vyriausybinę instituciją, asociaciją, bendrą įmonę, skyrių ar kitą teismingą subjektą turintį ar neturintį atskirą juridinį statusą.

Programos Politika“ apima visas sąlygas, nuostatus, taisykles, gaires ir kitą informaciją atitinkamoje Smart Portal Svetainėje ar kituose įrankiuose.

Paskyra“ reiškia prisijungimo terpę bei joje esančius įrankius, kuriais Smart Portal leidžia Jums naudotis, kad galėtumėte valdyti savo užsakymus, reklamą bei jų pateikimą atitinkamame Smart Portal puslapyje, ekrane, stende arba bet kurioje kitoje internetinėje ar dinaminėje terpėje.

Paslauga“ reiškia kiekvieną iš šių paslaugų: reklamjuosčių ar skelbimų talpinimą, informacijos pateikimą jos rodymui Mūsų svetainėje reklamavimą ar reklamavimąsi, sąsajų sukūrimą, administravimą bei kitas bendrąsias ar papildomas paslaugas ar funkcijas, pasiekiamas per Smart Portal arba teikiamas Mūsų.

Paslaugų Sąlygos“ reiškia sąlygas, taikomas kiekvienai šioje Sutartyje nurodytai paslaugai, kurias pasirinkote (pažymėjote) registracijos metu, arba suderinote su Mumis bet kuriuo metu, galiojančias nuo tos dienos, kai registravotės, įskaitant vėlesnius pakeitimus.

Technologija“ reiškia bet ką iš išvardytų: (a) idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, principai ir atradimai, ginami arba apginti įstatymų arba teisės; (b) sąsajos, protokolai, terminų žodynai, apibrėžimai, bibliotekos, struktūrizuoti XML formatai, specifikacijos, gramatika, duomenų formatai ar tipai, arba kiti panašūs duomenys; ir (c) programinė įranga, techninė įranga, programiniai kodai, technologijos arba kiti funkciniai elementai.

Prekinis Ženklas“ reiškia bet kokį prekinį ar paslaugos ženklą, firminį stilių (įskaitant bet kokį savą turinį, atkartojantį užpatentuoto „pirmtako“ išvaizdą, dizainą, stiliaus elementus, efektus ar veiksenos principus), prekės pavadinimą, kitą „pirmtako“ išvaizdą pamėgdžiojantį logotipą ar emblemą, arba bet kokį kitą verslo ar turinio identifikatorių, apsaugotą arba ginamą bet kokių teisių.  

Smart Portal Svetainė” reiškia SmartPortal.lt internetinę svetainę ir pirminį jos puslapį, kuris yra identifikuojamas internetiniu adresus (URL) www.SmartPortal.lt, bei bet kokį kitą įrenginį, priemonę, pakeitusią arba susijusią su pradiniu SmartPortal.lt; taip pat jos versijas, skirtas interaktyviems/informaciniams stendams ar ekranams arkitiems įrenginiams.  

Jūsų Medžiaga“ reiškia visus Jūsų Prekinius Ženklus,  technologijas, turinį, Jūsų produkto informaciją, duomenis, medžiagą ir kitus elementus, Jūsų suteiktą informaciją arba Jūsų ar Jūsų Filialų padarytą prieinama Smart Portal arba Smart Portal Filialams.

Jūsų Produktas“ reiškia bet kokį produktą arba paslaugą, kuriuos: (a) Jūs siūlote naudodamiesi internetinių parduotuvių, skelbimų portalų paslaugomis arba Smart Portal paslaugomis; (b) reklamuojate (arba kurie yra reklamuojami) Smart Portal Svetainėje arba kitose su ja susijusiose terpėse; arba (c) yra kitaip pateikiami Smart Portal Paslaugų pagalba.

Jūsų Prekybos Kanalai“ reiškia visus prekybos kanalus ir kitus būdus, kuriais Jūs ar Jūsų Filialai siūlo prekes arba paslaugas, neskaičiuojant fizinių parduotuvių.

Jūsų Mokesčiai“ reiškia bet kokius Jūsų pardavimų, prekių ir paslaugų, panaudos mokesčius, akcizą, priemokas, importą, eksportą, pridėtinės vertės, suvartojimo, reguliavimo ir kitus mokesčius, rinkliavas (ypač gamtos apsaugos rinkliavas) arba muitus, įvertintus, patirtus arba reikalingus surinkti ir išmokėti dėl bet kokios priežasties, pavyzdžiui: (a) dėl kokios nors Jūsų produkto ar paslaugos reklamos, pasiūlymo ar išpardavimo, atliekamų naudojantis Paslaugomis; (b) dėl kokių nors teikiamų paslaugų ar prekių, kuriems Jūsų prekė ar paslauga yra įtraukti kaip mokėjimo ar mainų priemonė; arba (c) dėl kitu būdu susijusių su kokiu nors Jūsų ar Jūsų Filialų, arba prekes ar paslaugas teikiančių asmenų, arba Jūsų ar jų atitinkamų darbuotojų, agentų, rangovų ar atstovų veiksmu, neveiklumu ar apsileidimu, kai Jūsų prekė ar paslauga yra įtraukta kaip mokėjimo ar mainų priemonė.

Jūsų Prekiniai Ženklai“ reiškia Jūsų prekių ženklus, kuriuos mums pateiksite: (a) netekstine forma ženklinimo tikslais; ir (b) atskirai nuo (ir ne integruota ar kitaip įtrauktą) bet kokių produktų informacijos ir medžiagos.

Jūsų Sandoris” reiškia bet kokį Jūsų produktų pardavimą, naudojantis Smart Portal Paslaugomis arba internetinės parduotuvės Svetaine.

Pastaba: Priklausomai nuo Jūsų susitarimo su Smart Portal arba UAB „Via Laurea“, Jums gali būti taikomos kitos, ypatingos ar papildomos sąlygos.

Atnaujinta15 rugsėjo 15, Antradienis 13:45

Turite klausimą?

Užduokite jį mums

Vardas(*)
Įveskite savo vardą

El. paštas(*)
Neteisingas el. paštas

Telefono numeris
Telefono numeris turi būti sudarytas iš skaičių

Žinutė(*)
Žinutė negali būti tusčia

Saugos kodas(*)
Saugos kodas   Sugeneruoti kitą kodąNeteisingai įvedėte saugos kodą

Paskyros prisijungimas